ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be infected

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be infected*, -be infected-

be infected ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P)
伝染る;染る[うつる(gikun), utsuru (gikun)] (v5r,vi) (See 移る・うつる・5) to be infected; to be contagious
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P)

be infected ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติดเชื้อ[v.] (titcheūa) EN: be infected ; become infected (with) ; catch a disease ; come down with ; contract FR: être infecté ; attraper une maladie ; contracter une maladie ; choper une maladie (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be infected
Back to top