ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be infamous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be infamous*, -be infamous-

be infamous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสียชื่อ[v.] (sīacheū) EN: be disreputable ; be notorious ; be infamous ; lose one's reputation ; get a bad name FR: salir la réputation (fig.) ; discréditer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be infamous
Back to top