ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be indifferent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be indifferent*, -be indifferent-

be indifferent ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูดาย (v.) be indifferent See also: ignore, be unconcerned, without taking any interest, take no heed, be disinterested Syn. วางเฉย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่ Ops. เอื้อเฟื้อ
เฉยเมย (v.) be indifferent See also: disregard, remain inactive, sit by, be unconcerned, be passive Syn. ละเลย, เพิกเฉย Ops. ใส่ใจ, สนใจ
ใจจืด (v.) be indifferent See also: be inconsiderate, be insensate, be unfeeling, be unsympathetic Syn. ใจดำ, ใจแคบ Ops. ใจดี
ไม่สนใจ (v.) be indifferent See also: be apathetic, be unconcerned, be uninterested, be cool, pay no attention to Syn. ไม่แยแส
ไม่เอาใจใส่ (v.) be indifferent See also: ignore, be unconcerned, without taking any interest, take no heed, be disinterested Syn. วางเฉย, เพิกเฉย Ops. เอื้อเฟื้อ
ไม่ไยดี (v.) be indifferent See also: be apathetic, be unconcerned, be uninterested, be cool, pay no attention to Syn. ไม่แยแส, ไม่สนใจ

be indifferent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見るに見かねる;見るに見兼ねる[みるにみかねる, mirunimikaneru] (exp) (See 見かねる・みかねる) unable to let pass unnoticed; unable to be indifferent; unable to just watch (without doing anything); can't bear to see; can't stand watching; can't just stand by

be indifferent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
ดูดาย[v.] (dūdāi) EN: be indifferent ; take no heed (to) FR: se fiche de
ดูดอมดูดาย[v.] (dūdømdūdāi) EN: be indifferent ; be unconcerned FR:
มึนชา[v.] (meunchā) EN: be cool ; be indifferent ; be negligent ; be irresponsive FR: être cool (fam.)
มิ[v.] (mi) EN: be indifferent ; be still FR:
เมินเฉย[v.] (moēnchoēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent FR: être indifférent
เพิกเฉย[v.] (phoēkchoēi) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; pay no attention (to) ; pay no interest (in) ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by ; be unresponsive (to) FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be indifferent
Back to top