ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in power

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in power*, -be in power-

be in power ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรืองอำนาจ (v.) be in power

be in power ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执政[zhí zhèng, ㄓˊ ㄓㄥˋ, 执政 / 執政] be in power; be in office

be in power ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครองอำนาจ[v. exp.] (khrøng amnā) EN: be in power FR: occuper le pouvoir
กุมอำนาจ[v. exp.] (kum amnāt) EN: be in power ; wield power ; exercise control ; be in the saddle ; seize power ; hold the power in one's hand FR: exercer le pouvoir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be in power
Back to top