ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in a bad mood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in a bad mood*, -be in a bad mood-

be in a bad mood ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์เสีย[v. exp.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper FR: être d'humeur massacrante
ขัดเคืองใจ[v. exp.] (khatkheūang) EN: be irritated ; be in a bad mood ; be moody FR: être irrité
มีอารมณ์ไม่ดี[v. exp.] (mī ārom mai) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy ; go nuts (inf.) FR: être de mauvaise humeur ; être de mauvais poil (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be in a bad mood
Back to top