ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be important

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be important*, -be important-

be important ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลักสำคัญ (v.) be important See also: be significant Syn. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง
สำคัญ (v.) be important See also: be insignificant, be crucial, be vital, be serious, be noteworthy Ops. เล็กน้อย
สำคัญมาก (v.) be important See also: be significant Syn. สำคัญยิ่ง
สำคัญยิ่ง (v.) be important See also: be significant Syn. สำคัญมาก

be important ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีความสำคัญ[v. exp.] (mī khwām sa) EN: be important FR: avoir de l'importance ; être important

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be important
Back to top