ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be imbued

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be imbued*, -be imbued-

be imbued ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาบเอิบ (v.) be imbued See also: be saturated, be infused, pervade Syn. ซึมซาบ, ไหลซาบซึม, ซาบซ่าน
ไหลซาบซึม (v.) be imbued See also: be saturated, be infused, pervade Syn. ซึมซาบ, ซาบซ่าน

be imbued ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไหลซาบซึม[v. exp.] (lai sāp seu) EN: be imbued FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be imbued
Back to top