ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be hostile to someone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be hostile to someone*, -be hostile to someone-