ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be gradually consumed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be gradually consumed*, -be gradually consumed-