ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be garrulous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be garrulous*, -be garrulous-

be garrulous ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พร่ำพูด (v.) be garrulous See also: talk unceasingly Syn. พูดพร่ำ, พร่ำ Ops. เงียบ, ปิดปากเงียบ

be garrulous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุยจ้อ[v. exp.] (khui jø) EN: blabber on ; be talkative ; be garrulous FR:
ปากมาก[v.] (pākmāk) EN: talk too much ; be a blabbermouth ; be garrulous ; shoot one's mouth off FR:
พร่ำพูด[v. exp.] (phram phūt) EN: be garrulous FR:
พูดไปเรื่อย[v. exp.] (phūt pai re) EN: ramble ; be garrulous ; be just talk ; speak to no purpose FR: être un moulin à paroles

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be garrulous
Back to top