ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be fruitful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be fruitful*, -be fruitful-

be fruitful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
生めよ殖えよ地に満てよ[うめよふえよちにみてよ, umeyofueyochinimiteyo] (exp) (id) Be fruitful, and multiply, and replenish the earth

be fruitful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้ผลสำเร็จ[v. exp.] (dāi phonsam) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful FR:
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; bear fruit ; produce fruit ; be fruitful ; produce results ; yield a profit ; benefit ; bring dividends FR: donner des résultats ; produire des résultats
ให้ผลดี[v. exp.] (hai phon dī) EN: be fruitful ; be bebeficial FR:
เป็นผล[v.] (pen phon) EN: succeed ; work ; be successfu ; be fruitful ; result FR: réussir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be fruitful
Back to top