ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be fitting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be fitting*, -be fitting-

be fitting ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหมาะเจาะ (v.) be fitting See also: be suitable Syn. เหมาะเหม็ง

be fitting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっくり[, shikkuri] (adv-to) (1) (on-mim) exactly; nicely; to a tee; (vs) (2) to be fitting

be fitting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be fitting
Back to top