ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be evident

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be evident*, -be evident-

be evident ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประจักษ์ (v.) be evident See also: be certain, be convinced, be obvious, be clear, realize Syn. กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, เข้าใจ, ตระหนัก
ประจักษ์แจ้ง (v.) be evident See also: be certain, be convinced, be obvious, be clear, realize Syn. เห็นประจักษ์, ปรากฏชัด, เข้าใจ, ตระหนัก, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ทราบ, รู้
ปรากฏชัด (v.) be evident See also: be obvious, be clear, be apparent
เข้าใจแจ่มแจ้ง (v.) be evident See also: be certain, be convinced, be obvious, be clear, realize Syn. เห็นประจักษ์, ปรากฏชัด, เข้าใจ, ตระหนัก, ทราบ, รู้
เห็นประจักษ์ (v.) be evident See also: be certain, be convinced, be obvious, be clear, realize Syn. ปรากฏชัด, เข้าใจ, ตระหนัก, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ทราบ, รู้

be evident ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid FR: ressortir ; être clair
ประจักษ์แจ้ง[v. exp.] (prajak jaēn) EN: be evident FR:
ปรากฏชัด[v. exp.] (prākot chat) EN: be evident ; be obvious ; be clear ; be apparent FR: être évident ; être clair ; apparaître clairement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be evident
Back to top