ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be equivalent to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be equivalent to*, -be equivalent to-

be equivalent to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เท่ากับ[v.] (thaokap) EN: be equal to ; be equivalent to ; be comparable ; means FR: égaler ; être égal à ; équivaloir à ; correspondre à ; valoir
เทียบเท่า[v.] (thīepthao) EN: be equal to ; be equivalent to ; be the same as FR: équivaloir à

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be equivalent to
Back to top