ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be equivalent to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be equivalent to*, -be equivalent to-