ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be entrusted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be entrusted*, -be entrusted-

be entrusted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言付かる[ことづかる, kotodukaru] (v5r,vt) to be entrusted with; to be asked to

be entrusted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รับมอบหมาย[v. exp.] (rap møp) EN: accept an assignment ; receive responsibility ; be entrusted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be entrusted
Back to top