ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be ended

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be ended*, -be ended-

be ended ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดฉาก (v.) be ended See also: be closed, be winded up, be concluded Syn. จบ, สิ้นสุด

be ended ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลิก[v.] (loēk) EN: end ; be over ; stop ; close ; be finished ; be ended ; be concluded FR: finir ; terminer ; se terminer ; arrêter ; achever ; cesser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be ended
Back to top