ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be embarrassed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be embarrassed*, -be embarrassed-

be embarrassed ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดาก (v.) be embarrassed See also: feel diffident or bashful, shy, coy, be abashed Syn. ขวยใจ, ตะขิดตะขวงใจ, อาย, เหนียมใจ
กระดากอาย (v.) be embarrassed See also: feel shy, be abashed, be shamed Syn. อาย, กระดาก
ขวยเขิน (v.) be embarrassed See also: be shy, be bashful Syn. อาย Ops. กล้า
ขวยใจ (v.) be embarrassed See also: feel diffident or bashful, shy, coy, be abashed Syn. ตะขิดตะขวงใจ, อาย, เหนียมใจ
ตะขิดตะขวงใจ (v.) be embarrassed See also: feel diffident or bashful, shy, coy, be abashed Syn. ขวยใจ, อาย, เหนียมใจ
อางขนาง (v.) be embarrassed See also: be shy, be bashful Syn. ขวยเขิน, อาย Ops. กล้า
เก้อ (v.) be embarrassed See also: be ill at ease, feel awkward, be fazed, be abashed, be discomfited Syn. อาย, กระดาก, เก้อเขิน
เจื่อน (v.) be embarrassed See also: be abashed, shy off, be discountenanced Syn. เก้อ, กระดาก
เหนียมใจ (v.) be embarrassed See also: feel diffident or bashful, shy, coy, be abashed Syn. ขวยใจ, ตะขิดตะขวงใจ, อาย
แดยัน (v.) be embarrassed See also: have a condition of bewilderment or embarrassment, feel uneasy Syn. แทบขาดใจ, ใจจะขาด
แทบขาดใจ (v.) be embarrassed See also: have a condition of bewilderment or embarrassment, feel uneasy Syn. ใจจะขาด

be embarrassed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P)
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed

be embarrassed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อางขนาง[v.] (āngkhanāng) EN: be embarrassed FR:
จั๊กเดียม[v.] (jakkadīem) EN: be embarrassed FR:
เจื่อน[v.] (jeūoen) EN: be embarrassed ; shy off FR:
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit
ขวย[v.] (khūay) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed ; be shy FR:
ขวยใจ[v.] (khūayjai) EN: feel ashamed ; be embarrassed FR:
กระดาก[v.] (kradāk) EN: be shameful ; be embarrassed ; be abashed ; be shy ; be timid FR:
กระเดื่อง[v.] (kradeūang) EN: be embarrassed FR:
เหนียม[v.] (nīem) EN: feel shy ; be bashful ; be embarrassed ; be timid FR: être timide
ตะขิดตะขวง[v.] (takhittakhū) EN: embarrass ; hesitate ; be reluctant ; be bashful ; shy ; be shamed ; be reluctant ; be embarrassed FR: être intimidé ; se tapir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be embarrassed
Back to top