ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be elevated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be elevated*, -be elevated-

be elevated ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต่งตึง (v.) be elevated and firm Syn. เต่ง Ops. หย่อนยาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be elevated
Back to top