ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be downcast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be downcast*, -be downcast-

be downcast ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจแป้ว (v.) be downcast See also: feel dishearten, lose heart, be despondent, be frightened Syn. ใจฝ่อ, เสียขวัญ

be downcast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P)
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)

be downcast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลุ้มใจ[v. exp.] (klum jai) EN: be depressed ; feel depressed ; be worried ; worry ; feel awful ; be downcast FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be downcast
Back to top