ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be down on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be down on*, -be down on-

be down on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be down on (phrv.) ตะคอกใส่ See also: พูดอย่างโกรธที่ทำผิด Syn. tell off
be down on (phrv.) หาข้อผิดพลาดได้เร็ว See also: จับผิดได้เร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It looks like he was just packing it up anyway. He's got to be... He's got to be down one of this ways.เขาต้องอยู่แถวนี้สักแห่ง

be down on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะตาตก[X] (chatā tok) EN: be down on one's luck FR: la chance a tourné
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished FR: décliner ; déprécier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be down on
Back to top