ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be distant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be distant*, -be distant-

be distant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be distant (vi.) ห่างออก

be distant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
去る(P);避る[さる, saru] (v5r,vi) (1) to leave; to go away; (2) to pass; to elapse; (3) to be distant; (v5r,vt) (4) to send away; to drive off; to divorce; (suf,v5r) (5) (after a -masu stem, esp. of a suru verb) ... completely; (adj-pn) (6) (去る only) (ant

be distant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มึนเค[v. exp.] (meun khē) EN: become estranged ; be distant ; be standoffish ; be on bad terms FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be distant
Back to top