ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be disrespectful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be disrespectful*, -be disrespectful-

be disrespectful ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้ามหน้า (v.) be disrespectful Syn. ข้ามหน้าข้ามตา
ข้ามหน้าข้ามตา (v.) be disrespectful Syn. ข้ามหน้า
ข้ามหัว (v.) be disrespectful Syn. ลบหลู่, ไม่เห็นหัว
ไม่เห็นหัว (v.) be disrespectful Syn. ลบหลู่

be disrespectful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้ามหัว[v.] (khāmhūa) EN: be disrespectful ; go over someone's head ; go over the head of (s.o.) FR:
ข้ามหน้า ; ข้ามหน้าข้ามตา[v.] (khāmnā ; kh) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ข้ามหน้าข้ามตา ; ข้ามหน้า[v.] (khāmnākhāmt) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ไม่เห็นหัว[v. exp.] (mai hen hūa) EN: be disrespectful ; not respect ; disregard FR: ne pas respecter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be disrespectful
Back to top