ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be dismayed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be dismayed*, -be dismayed-

be dismayed ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดหวัง (v.) be dismayed See also: be disheartened, be dejected, be dispirited, feel discouraged Syn. ท้อแท้, ท้อใจ
ใจเหี่ยวแห้ง (v.) be dismayed See also: be disheartened, be dejected, be dispirited, feel discouraged Syn. หมดหวัง, ท้อแท้, ท้อใจ

be dismayed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沮丧[jǔ sàng, ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ, 沮丧 / 沮喪] dispirited; dejected; be dismayed

be dismayed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระทด[v.] (rathot) EN: be sad ; be dismayed FR:
สะท้อนใจ[v.] (sathønjai) EN: be saddened ; be dismayed (by) FR:
ท้อแท้[v.] (thøthaē) EN: be in low spirit ; be downhearted ; be dejected ; be discouraged ; be dismayed FR: avoir le moral dans les chaussettes ; être découragé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be dismayed
Back to top