ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be dilated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be dilated*, -be dilated-

be dilated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พอง[v.] (phøng) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up FR: enfler ; gonfler ; se dilater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be dilated
Back to top