ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be depressed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be depressed*, -be depressed-

be depressed ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าสลด (v.) be depressed See also: be gloomy, be dejected, be sad Syn. น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า Ops. น่ายินดี
น่าสลดหดหู่ (v.) be depressed See also: be gloomy, be dejected, be sad Syn. น่าสลด, น่าเศร้า Ops. น่ายินดี
น่าหดหู่ (v.) be depressed See also: be gloomy, be dejected, be sad Syn. น่าสลด, น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า Ops. น่ายินดี
เศร้าซึม (v.) be depressed See also: be sad, be unhappy, be downhearted, be downcast, be despondent, be dispirited Syn. ซึม

be depressed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P)

be depressed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุ่นใจ[adj.] (khunjai) EN: be moody ; be depressed ; be gloomy ; be vexed FR:
กลุ้มใจ[v. exp.] (klum jai) EN: be depressed ; feel depressed ; be worried ; worry ; feel awful ; be downcast FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
ลำบากใจ[n. exp.] (lambāk jai) EN: worry ; be depressed ; distress FR:
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เหงาหงอย[v.] (ngao-ngøi) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic FR:
หงอย[v.] (ngøi) EN: wither ; be depressed ; have the blues FR: être déprimé ; être démoralisé
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted FR:
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished FR: décliner ; déprécier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be depressed
Back to top