ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be decided by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be decided by*, -be decided by-

be decided by ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū ka) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on FR: dépendre de ; reposer sur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be decided by
Back to top