ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be cool and pleasant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be cool and pleasant*, -be cool and pleasant-

be cool and pleasant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร่มรื่น[v.] (romreūn) EN: be shady ; be cool and pleasant FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be cool and pleasant
Back to top