ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be conscious of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be conscious of*, -be conscious of-