ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be complete

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be complete*, -be complete-

be complete ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครบบริบูรณ์ (v.) be complete See also: be full, be perfect Ops. ขาดตกบกพร่อง, ขาด
สิ้นซาก (v.) be complete See also: be entire Syn. หมดสิ้น
ตายหยังเขียด (v.) be completely dead See also: completely die Syn. ตาย
พังยับเยิน (v.) be completely demolished Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ
หายสนิท (v.) be completely healed

be complete ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一无所知[yī wú suǒ zhī, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, 一无所知 / 一無所知] to be completely ignorant about; not to know anything about

be complete ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m,vi) to be completely absorbed in; to fall for (something)
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
心を奪う[こころをうばう, kokorowoubau] (exp,v5u,vi) to be thoroughly attracted by; to be completely fascinated by
心行く[こころゆく, kokoroyuku] (v5k-s,vi) to be completely satisfied or contented
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with
成る(P);為る[なる, naru] (v5r,vi) (1) (uk) to become; to get; to grow; to be; to reach; to attain; (2) to result in; to prove to be; (3) to consist of; to be composed of; (4) to succeed; to be complete; (5) to change into; to be exchanged for; (6) (See 成り済ます) to play a role; (7) to be promoted (shogi); (v5r) (8) (hon) (as お+masu-stem+になる, ご+noun+になる, etc.) to do ...; (P)
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P)
行き届く(P);行きとどく[いきとどく(P);ゆきとどく, ikitodoku (P); yukitodoku] (v5k,vi) to be scrupulous; to be attentive; to be prudent; to be complete; to be thorough; (P)
訳が違う[わけがちがう, wakegachigau] (exp,v5u) to be incomparable; to be completely different matters; to be completely different things
達磨[だるま, daruma] (n) (1) (uk) daruma; tumbling doll; round, red-painted good-luck doll in the shape of Bodhidharma, with an blank eye to be completed when a person's wish is granted; (2) (uk) Bodhidharma; (3) prostitute; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
済む[すむ, sumu] Thai: เสร็จเรื่อง English: to be completed

be complete ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริบวรณ์[v.] (børibūan) EN: be perfect ; be complete ; be flawless FR:
บริบูรณ์[v.] (børibūn) EN: be perfect ; be complete ; be flawless FR:
พร้อม[v.] (phrøm) EN: be ready ; be prepared ; be finished ; be complete FR: être prêt
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp FR: être épuisé ; être crevé (fam.)
บูรณะใหม่[v. exp.] (būrana mai) EN: be completely renovated FR: être complétement restauré
หายขาด[v.] (hāikhāt) EN: be completely cured ; be entirely cured FR: être complètement rétabli ; être guéri
จะ[v.] (ja) EN: will ; shall ; gonna ; [future mark, action to be completed] FR: [auxiliaire du futur]
ไม่กระดิกหู[v. exp.] (mai kradik ) EN: know nothing about a subject ; be completely ignorant of something ; lack the slightest knowledge of ; know zilch FR: c'est de l'hébreu ; c'est du chinois
พังหมด[v. exp.] (phang mot) EN: be completely destroyed FR:
พังยับเยิน[v. exp.] (phang yapyo) EN: be completely demolished FR:
สำเร็จ[v.] (samret) EN: accomplish ; complete ; fulfil ; achieve ; finish ; be completed ; be accomplished ; be done FR: accomplir ; achever
เสร็จสิ้น[v.] (setsin) EN: end ; finish ; come to an end ; terminate ; be completed ; be done ; be over ; conclude FR: terminer ; achever
สิ้นสุด[v.] (sinsut) EN: end ; come to an end ; terminate ; be finished ; be completed FR: finir ; se terminer ; expirer ; cesser ; prendre fin
สุดสิ้น[v.] (sutsin) EN: end ; come to an end ; finish ; be over ; be completed ; conclude FR: prendre fin ; se terminer
ตายหยังเขียด[v. exp.] (tāi yang kh) EN: be completely dead FR:

be complete ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigeninitiative {f} | ohne jede Eigeninitiative seininitiative (of one's own) | to be completely unresourceful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be complete
Back to top