ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be comparable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be comparable*, -be comparable-

be comparable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปรียบ[v.] (prīep) EN: be like ; be similar to ; have similarity ; be comparable to ; compare with ; match FR: être comparable
เท่ากับ[v.] (tao kap) EN: be equal to ; be comparable ; be equivalent FR: égaler ; équivaloir (à)
เท่ากับ[v.] (thaokap) EN: be equal to ; be equivalent to ; be comparable ; means FR: égaler ; être égal à ; équivaloir à ; correspondre à ; valoir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be comparable
Back to top