ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be closed with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be closed with*, -be closed with-

be closed with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be closed with (phrv.) เข้าประชุมเป็นส่วนตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be closed with
Back to top