ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be clear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be clear*, -be clear-

be clear ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คมชัด (v.) be clear See also: be distinct Syn. ชัด, กระจ่าง Ops. มัว
ฉะฉาน (v.) be clear See also: be easily understood, be fluent, be definite, be forceful Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ
ฉาดฉาน (v.) be clear See also: be easily understood, be fluent, be definite, be forceful Syn. ชัดถ้อยชัดคำ
ชัด (v.) be clear See also: be sharp, be distinct, be obvious Ops. พร่า, มัว
เด่นชัด (v.) be clear See also: become apparent, be obvious, be evident, be vivid Syn. ชัดแจ้ง, ชัด, เด่น, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง Ops. คลุมเครือ
แจ่มชัด (v.) be clear See also: be explicit, be distinct, be obvious, be apparent Syn. ชัดเจน, ชัด, ใส, กระจ่าง Ops. มัว
แจ่มแจ้ง (v.) be clear See also: be explicit, be distinct, be obvious, be apparent Syn. ชัดเจน, แจ่มกระจ่าง, ใส, แจ่มชัด, กระจ่าง Ops. คลุมเครือ
แจ่มใส (v.) be clear See also: be bright, be cheerful, be fine Syn. ปลอดโปร่ง, กระจ่าง, โปร่ง Ops. ขุ่นมัว
ใสแจ๋ว (v.) be clear See also: be transparent Ops. ขุ่น, มัว
ปลอดโปร่ง (v.) be clear (of the weather) See also: be fine, be sunny bright Syn. สดใส, แจ่มใส
สมองใส (v.) be clear-headed See also: be bright Syn. หัวใส Ops. สมองทึบ

be clear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1,vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) {comp} to exit (a program loop); (P)
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P)
疑いが晴れる[うたがいがはれる, utagaigahareru] (exp,v1) to be cleared of a charge
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P)
謳われる[うたわれる, utawareru] (v1,vi) to be admired; to be stipulated; to be clearly expressed

be clear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid FR: ressortir ; être clair
แจ่มกระจ่าง[v.] (jaemkrajāng) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious FR:
ปรากฏชัด[v. exp.] (prākot chat) EN: be evident ; be obvious ; be clear ; be apparent FR: être évident ; être clair ; apparaître clairement
ใสแจ๋ว[v.] (saijaeo) EN: be clear FR:
ติดลมบน[v. exp.] (titlom bon) EN: be clear sailing FR:
เห็นได้อย่างชัดแจ้ง[v. exp.] (hen dāi yān) EN: be very obvious ; be clearly visible FR:
หลุดพ้นจากหนี้[v. exp.] (lutphon jāk) EN: be cleared of debts FR:
ผิดถนัด[v. exp.] (phit thanat) EN: be all wrong ; be clearly wrong FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be clear
Back to top