ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be cheerful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be cheerful*, -be cheerful-

be cheerful ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชื่นบาน (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นมื่น, สดใส, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, สุขใจ, แจ่มใส, รื่นรมย์
ชื่นมื่น (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นบาน, สดใส, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, สนุกสนาน, แจ่มใส
ยิ้มแย้มแจ่มใส (v.) be cheerful See also: be in good spirits, be cheery Syn. เบิกบาน, ชื่นบาน Ops. บูดบึ้ง, บึ้งตึง
ร่าเริง (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful, be delightful Syn. เบิกบาน
รื่นรมย์ (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นมื่น, สดใส, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, สุขใจ, แจ่มใส
สดใส (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful, be delightful, be gay
สุขใจ (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นมื่น, สดใส, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, แจ่มใส, รื่นรมย์
เบ่งบาน (v.) be cheerful See also: be joyful, be happy Syn. ชื่นบาน, สดชื่น
แจ่มใส (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นบาน, เบิกบาน Ops. ขุ่นมัว

be cheerful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
浮く[うく, uku] (v5k,vi) (1) to float; (2) (See 浮かぬ顔) to become merry; to be cheerful; (3) to become loose; to become unsteady; (4) (col) to feel out of it; to be cut off (e.g. from those around you); to feel out of place; (5) to be frivolous; to be uncertain; (6) to have no basis; to be unreliable; (P)

be cheerful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่นใจ[v.] (cheūnjai) EN: be cheerful ; be happy ; be satisfied with ; be exultant FR:
ชื่นมื่น[v.] (cheūnmeūn) EN: be cheerful ; be joyful ; be glad FR:
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
มื่น[v.] (meūn) EN: be cheerful FR:
ระเริง[v.] (raroēng) EN: be cheerful ; frolic FR:
แย้มสรวล[v.] (yaēmsūan) EN: smile ; be cheerful FR:
ยะย้าว[v.] (yāyāo) EN: be cheerful ; be glad FR:
ยิ้มแย้มแจ่มใส[v.] (yimyaēmjaem) EN: be cheerful ; be in good spirits ; be cheery FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be cheerful
Back to top