ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be cautious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be cautious*, -be cautious-

be cautious ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอบคอบ (v.) be cautious See also: be circumspect, be careful, be discreet Syn. ถ้วนถี่ Ops. สะเพร่า, เผอเรอ

be cautious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1,vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P)
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P)

be cautious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุมเชิง[v.] (khumchoēng) EN: be on the alert ; wait and see ; be ready for ; be wary ; be cautious ; watch for ; keep an eye on FR: être en alerte ; se tenir prêt
ระมัดระวัง[v.] (ramatrawang) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care ; heed FR: faire attention ; prendre des précautions ; être attentif ; prendre des gants ; mettre des gants ; veiller ; faire gaffe (fam.)
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient FR:
หวาดระแวง[v.] (wātrawaēng) EN: be suspicious ; mistrust ; be cautious (of) ; fear ; be fearful (of) ; be apprehensive FR:
ยั้งคิด[v. exp.] (yang khit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be cautious
Back to top