ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be carried away by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be carried away by*, -be carried away by-

be carried away by ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำลายแตกฟอง[v. exp.] (nāmlāi taēk) EN: be carried away by one's talk ; be carried away by one's speech ; talk and talk ; talk away ; talk up a storm ; talk nonstop FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be carried away by
Back to top