ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be carefree

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be carefree*, -be carefree-

be carefree ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed FR: être soulagé ; être apaisé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be carefree
Back to top