ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be bygone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be bygone*, -be bygone-

be bygone ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แล้วกันไป (v.) let bygones be bygones Syn. แล้วไป
แล้วก็แล้วกันไป (v.) let bygones be bygones Syn. แล้วไป, แล้วกันไป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let bygones be bygones!ที่ผ่านไปแล้ว ก็ให้มันแล้วไปเถอะ

be bygone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, 不咎既往] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones

be bygone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
昔は昔今は今[むかしはむかしいまはいま, mukashihamukashiimahaima] (exp) (id) Let bygones be bygones
水に流す[みずにながす, mizuninagasu] (exp,v5s) to forgive and forget; to let bygones be bygones; to sweep under the carpet; to wipe the slate clean

be bygone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แล้วก็แล้วกันไป[xp] (laēokø laēo) EN: let bygones be bygones FR: oublions le passé ; n'en parlons plus
เลยตามเลย[X] (loēitāmloēi) EN: let things take their own course; let bygones be bygones FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be bygone
Back to top