ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be bruised

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be bruised*, -be bruised-

be bruised ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt FR: être contusionné ; avoir des bleus
ถลอก[v.] (thaløk) EN: be scratched ; be bruised ; be scarred ; rub ; scrape ; scratch ; graze FR: gratter ; érafler ; écorcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be bruised
Back to top