ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be bent on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be bent on*, -be bent on-

be bent on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居心[jū xīn, ㄐㄩ ㄒㄧㄣ, 居心] to harbor (evil) intentions; to be bent on; a tranquil heart or mind

be bent on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事を好む[ことをこのむ, kotowokonomu] (exp,v5m) to revel in trouble and discord; to be bent on making trouble; to like starting fights
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P)

be bent on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจรัก[v. exp.] (jai rak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in FR: être fou amoureux ; adorer
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be bent on
Back to top