ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be base

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be base*, -be base-

be base ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be based (vi.) มีกำเนิดจาก See also: มีพื้นฐานจาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิง (v.) be based on See also: adhere to, cling to Syn. พึ่งพิง, อาศัย
อิง (v.) be based on

be base ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 凭 / 憑] lean against; proof; to rely on; to depend on; to be based on

be base ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
即す[そくす, sokusu] (v5s,vi) (See 即する) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on
即する(P);則する[そくする, sokusuru] (vs-s,vi) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on; (P)
因る(P);拠る(P);依る;由る[よる, yoru] (v5r,vi) (1) (uk) (esp. 依る;拠る) to be due to; to be caused by; (2) (esp. 依る) to depend on; to turn on; (3) (esp. 因る;由る) to be based on; to come from; (P)
基ずく[もとずく(ik), motozuku (ik)] (v5k) (See 基づく) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from
基づく(P);基付く;基く(io)[もとづく, motoduku] (v5k,vi) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from; (P)

be base ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on FR: dépendre de
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
ตั้งอยู่บน[v. exp.] (tang yū bon) EN: be based on ; be built on ; fe formed on FR: être basé sur ... ; être fondé sur ... ; reposer sur ... ; s'articuler autour de ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be base
Back to top