ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be baking hot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be baking hot*, -be baking hot-

be baking hot ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระอุ (v.) be baking hot See also: be very hot, be burning hot Syn. ร้อน, ร้อนระอุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be baking hot
Back to top