ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be back*, -be back-

be back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be back (phrv.) กลับ See also: กลับไป Syn. go back
be back (phrv.) กลับมานิยมอีก Syn. put back
be back (phrv.) กลับมาอยู่ที่ See also: เก็บที่เดิม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I’ll be back in 5 daysฉันจะกลับมาในอีก 5 วัน
I will be back in ten minutesฉันจะกลับมาในอีกสิบนาที
You have to be back here before dark each nightเธอต้องกลับมาที่นี่ก่อนค่ำในแต่ละคืน
We'll be back to pick you up laterพวกเราจะกลับมารับคุณทีหลัง
I will be back by the end of next monthฉันจะกลับมาราวปลายเดือนหน้า
If you need me I can be back here in no timeถ้าเธอต้องการฉันฉันจะกลับมาที่นี่โดยเร็ว
It's nice to be backดีจังที่ได้กลับมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Certainly feels good to be back on... dry land.แน่นอนว่ารู้สึกดีที่ได้กลับมา บนดินแห้ง
He's gone out riding? He won't be back till noon?เขาออกไปขับรถเล่น เเละจะไม่กลับมาจนกว่าจะเที่ยงรึคะ
Don't worry, darling, I'll be back in time to protect you from her.แต่ไม่ต้องกลัว ผมจะรีบกลับมาคุ้มครองคุณทันเวลา
No, darling. It'll be very tiring for you. I'll be back the very first thing in the morning.ไม่ล่ะ ที่รัก มันจะยิ่งทำให้คุณเหนื่อย พรุ่งนี้ผมจะรีบกลับมาแต่เช้าเลย
I'll be back when I get the sardines.ฉันจะกลับมาเมื่อฉันได้รับปลา ซาร์ดีน
Kindly be back here as soon as you finish. That's all.{\cHFFFFFF}จึงเรียนมาเพื่อกลับมาที่นี่ทันที ในขณะที่คุณเสร็จสิ้น นั่นคือทั้งหมดที่
So you get some sleep. I'll be back a bit later.{\cHFFFFFF}ดังนั้นคุณจะได้รับการนอนหลับบาง ฉันจะกลับมาทีหลัง
He should be back any day now.คงกลับมาเร็วๆ นี้ล่ะ
Pardon me, I'll be back in a moment.ขอโทษค่ะ เดี๋ยวกลับมา บ้าจริง
I live at the school, so I've got to be back for supper in half an hour.ผมพักที่โรงเรียน, ต้องรีบกลับไปให้ทัน มื้อค่ำภายในครึ่ง ช.ม.
They said he'd be back by Monday, and they don't know anything about her there.จะกลับมาวันจันทร์, และ พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเธอที่นั่น.
You'll be back tomorrow night. We'll have dinner. We'll talk things over.คืนพรุ่งนี้คุณจะต้องกลับมานะ เราจะกินอาหารเย็นกัน และคุยกัน

be back ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如鱼得水[rú yú dé shuǐ, ㄖㄨˊ ㄩˊ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, 如鱼得水 / 如魚得水] like a fish back in water (成语 saw); glad to be back in one's proper surroundings

be back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินทางกลับ[v. exp.] (doēnthāng k) EN: be back to FR: effectuer le voyage retour
กลับมา[v. exp.] (klap mā) EN: come back ; be back ; return FR: revenir ; retourner ; repartir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be back
Back to top