ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be at the helm of the state

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be at the helm of the state*, -be at the helm of the state-

be at the helm of the state ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครอง[v.] (khrøng) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state FR: régir ; gouverner ; régner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be at the helm of the state
Back to top