ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be almost used up or worn out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be almost used up or worn out*, -be almost used up or worn out-