ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be acquainted with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be acquainted with*, -be acquainted with-

be acquainted with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be acquainted with (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: เคยชินกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้จักมักคุ้น (v.) be acquainted with See also: know someone well, be familiar with Syn. รู้จักมักจี่, คุ้นเคย

be acquainted with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
知る(P);識る[しる, shiru] (v5r,vt) to know; to understand; to be acquainted with; to feel; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
知る[しる, shiru] Thai: รู้จัก English: to be acquainted with

be acquainted with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคยมือ[v.] (khoēimeū) EN: be accustomed to ; be acquainted with FR:
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of FR: connaître ; savoir ; être au courant ; faire la connaissance de
รู้จักมักจี่[v.] (rūjakmakjī) EN: be acquainted with ; know someone well ; know personaly ; be familiar with FR: être un proche de ; être comme cul et chemise (fam.)
รู้จักมักคุ้น[v.] (rūjakmakkhu) EN: be acquainted with ; know someone well ; know personaly ; be familiar with FR: être un proche de ; être comme cul et chemise (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be acquainted with
Back to top