ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be absent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be absent*, -be absent-

be absent ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดเรียน (v.) be absent See also: miss one´s class Ops. มาเรียน
ตกอยู่ในภวังค์ (v.) be absent-minded
ตาลอย (v.) be absent-minded See also: be inattentive, be listless Syn. เหม่อลอย, ตาเหม่อ
ตาเหม่อ (v.) be absent-minded See also: be inattentive, be listless Syn. เหม่อลอย
เผลอสติ (v.) be absent-minded Syn. เผอเรอ, เผลอไผล
เหม่อ (v.) be absent-minded See also: be distracted, be unaware, be inattentive, be preoccupied, be unmindful Syn. เหม่อลอย, ใจลอย, เบลอ
เหม่อลอย (v.) be absent-minded See also: be vacant, be abstracted, be inattentive Syn. ใจลอย, เหม่อ
ใจลอย (v.) be absent-minded See also: be dreamy, be inattentive Syn. เหม่อลอย

be absent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P)

be absent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
ขาดประชุม[v. exp.] (khāt prachu) EN: miss a meeting ; be absent from a meeting FR:
ขาดเรียน[v. exp.] (khāt rīen) EN: be absent from school ; be absent from class ; miss school ; miss a class ; play truant FR: être absent à un cours ; brosser un cours (Belg.)
ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล[v. exp.] (khāt rīen d) EN: be absent without an excuse FR: s'absenter sans raison
เลื่อนลอย[v.] (leūoenløi) EN: be absent minded FR:
ไม่เข้าประชุม[v. exp.] (mai khao pr) EN: be absent from a meeting FR:
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloē) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
หลับใน[v.] (lapnai) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi ; s'endormir au volant
หลง ๆ ลืม ๆ = หลงๆ ลืมๆ[v. exp.] (long-long l) EN: be absentminded ; be clumsy and stupid FR:
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful FR:
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive ; gaze into space FR: être distrait ; être inattentif ; être tête en l'air
เผลอ[v.] (phloē) EN: be careless ; remiss ; be negligent ; be reckless ; be absent-minded ; forget ; omit FR: être négligent ; être insouciant
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be unconscious ; be unaware ; be forgetful ; be absent-minded FR:
เผลอสติ[v. exp.] (phloē sati) EN: be absent-minded FR: rêvasser ; s'étourdir ; se griser ; tomber en extase ; être transporté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be absent
Back to top