ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

battle over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *battle over*, -battle over-

battle over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
battle over (phrv.) ต่อสู้กันในเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it'll be an hour-long battle over lobby renovations,และมันก็เป็นการถกเถียงกันเป็นชั่วโมงเกี่ยวกับการตกแต่งล๊อบบี้
Hey, hey, first real space battle over here.เฮ้ เฮ้ นี้เป็นสงครามในอวกาศครั้งแรกของผมนะ
It's gonna be a big custody battle over this one.จะมีคนแย่งเป็นผู้ปกครองเจ้านี่เยอะเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า battle over
Back to top