ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bathing ceremony consisting of sprinkling water on the hand of the dead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bathing ceremony consisting of sprinkling water on the hand of the dead*, -bathing ceremony consisting of sprinkling water on the hand of the dead-