ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barrenness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barrenness*, -barrenness-

barrenness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barrenness (n.) การไม่ได้ผล

barrenness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不育症[bù yù zhèng, ㄅㄨˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, 不育症] sterility; barrenness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barrenness
Back to top