ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barge around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barge around*, -barge around-

barge around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barge around (phrv.) เล่นถลาไปรอบๆ Syn. barge about

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barge around
Back to top